Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( VOP ) obchodu KVĚTINY PRO ZDRAVÍ

Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Víme, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
IV. Cena zboží a platba
V. Dodací podmínky
VI. Odstoupení od kupní smlouvy
VII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
IX. Závěrečná ustanovení

 

I.
Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP") platí pro nákup v internetovém obchodě KVĚTINY PRO ZDRAVÍ provozovaném na adrese www. kvetinyprozdravi.cz (dále též uváděno jen jako „eshop") společností EF BHV, spol. s r.o., se sídlem Zbudovská 1001/14, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v odd. C, vl. 10192 (dále též jen jako „Prodávající").
2. Nákup v eshopu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem v eshopu nebo s užíváním internetových stránek www.kvetinyprozdravi.cz souvisí.
3. Přejeme si, aby pro naše zákazníky byl nákup v eshopu příjemně stráveným časem, aby byli s nákupem naprosto spokojeni a aby přesně věděli, co v našem eshopu naleznou, jak celý proces nákupu zboží od jeho výběru až po dodávku probíhá, co mohou očekávat a jak vyřešíme jejich požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.
4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás nakoupíte. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním zboží (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku"). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat objednávku" nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy my jako Prodávající především dodat vám zboží přesně podle vaší objednávky a vy jako Kupující zaplatit za dodané zboží dohodnutou cenu).

II.
Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je společnost:
EF BHV, spol. s r.o.
IČ: 61168327
DIČ: CZ61168327
se sídlem Zbudovská 1001/14, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00
Kontaktní telefon: +420 724 245 973
Mail: info@kvetinyprozdravi.cz
2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.kvetinyprozdravi.cz uzavře s námi, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím koupí některé zboží vystavené na internetových stránkách eshopu. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel.
3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele (tj. text, kde bude místo „Kupující" uvedeno pouze „Spotřebitel").
5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách www.kvetinyprozdravi.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ") a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
7. PŘÍPRAVA K EXPEDICI. Označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby Kupujícího.
8. EXPEDICE. Označuje předání objednaného zboží Prodávajícím přepravci.

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém eshopu. Objednávat lze případně i prostřednictvím mailu nebo telefonicky.
2. POPIS ZBOŽÍ. V eshopu (na webovém rozhraní) je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností zboží, a je-li to u daného produktu potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací ke zboží, zejména návodu na jeho používání, pokynů k údržbě apod. Většinu našeho sortimentu tvoří kosmetika a doplňky stravy. Právními předpisy je dané, které údaje musíme a nebo naopak nesmíme v popisu tohoto zboží uvádět. Jde zejména o údaje o používání, dávkování, uchovávání. Věnujte prosím těmto údajům svoji pozornost. Pokud jde o doplňky stravy, je platnými právními předpisy přísně regulováno, jaká zdravotní tvrzení lze u nich uvádět. Ač u některých produktů je běžně známé jejich použití v oblasti péče o zdraví, pokud není jejich „účinek" uveden jako některé ze zdravotních tvrzení schválených příslušným orgánem Evropské unie (případně u bylin uveden v seznamu posuzovaných tvrzení), nesmíme takové použití nebo efekt použití u produktu uvádět. Z tohoto důvodu je pak Kupující bohužel odkázán na samostatné vyhledávání dalších informací v literatuře, na internetu a dalších zdrojích. Veškeré prezentace zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ. Pro objednání zboží přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, případně firma, adresa, mail a telefon), informace o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do „košíku" webového rozhraní obchodu a uvedením počtu/množství objednávaného zboží, případně i varianty zboží, je-li jich nabízeno více), údaje pro dodání zboží (zejména dodací adresu), vyberete způsob úhrady a způsob doručení zboží. Objednávat zboží je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, příprava k expedici a expedice pak probíhá pouze v pracovních dnech. Pokud z výjimečných důvodů (např. nemoc) není možné v některých pracovních dnech zajistit expedici, vždy je tato informace uvedena na webových stránkách. Dovolujeme si upozornit, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo okolnostmi, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".
O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku jednostranně zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi, i v takovém případě je ovšem možné objednávku zrušit v zásadě pouze do okamžiku než bylo zboží expedováno.
Jako Prodávající si vyhrazujeme právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí a nebo pokud se výrazně navýšila cena, za kterou Prodávajícímu zboží dodá jeho dodavatel. Pokud by nastala situace, že jste jako Kupující již předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme s vámi dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží.
V případě speciálního zboží, které je na objednávku nebo jiného zboží, které není na skladě, vám sdělíme předem telefonicky nebo e-mailem možný termín dodání. Pokud s tímto termínem nebudete souhlasit a nedojde k dohodě o termínu dodání, nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka tak nebude realizována.
V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.
Vlastnické právo ke zboží na vás jako Kupujícího přechází v okamžiku, kdy jsou splněny obě následující podmínky – je uhrazena celá kupní cena a zboží jste převzali.
4. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě a není přístupná.
5. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Pokud se na webovém rozhraní zaregistrujete, obratem obdržíte na vámi zadaný mailový kontakt přístupové údaje pro přístup k uživatelskému účtu. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících z kupní smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Nákup v eshopu je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu. Máte možnost zaškrtnout i políčko pro zasílání Novinek na váš mail (a z odběru se pak samozřejmě můžete kdykoli jednoduše odhlásit). Pokud se zaregistrujete jako podnikatel (obchodník), máte možnost odběru zboží za velkoobchodní ceny.

IV.
Cena zboží a platba

1. CENA ZBOŽÍ. U jednotlivých položek zboží je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou uvedeny včetně daně s přidané hodnoty a veškerých případných dalších daní, cel a poplatků. V souhrnu objednávky a na faktuře je pak rozlišena cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), částka DPH a výsledná cena s DPH. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v čl. V. VOP. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat objednávku") je již uvedena včetně dopravného (balné neúčtujeme).
2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží v našem vlastnictví.
4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
- Bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet 2700940799/2010. Pokyny k platbě, obdržíte rovněž v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve expedováno.
- V hotovosti na dobírku.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.
5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky na základě vystavené zálohové faktury. Datum splatnosti je rovněž uvedené v pokynech k platbě. V případě dlouhodobé spolupráce s Kupujícím – podnikatelem může být kupní cena hrazena na základě vystavené faktury se splatností 14 dní. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.
V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
Po úhradě ceny zboží vám vystavíme daňový doklad – fakturu se všemi zákonnými náležitostmi. Fakturu vám zašleme spolu se zbožím a zároveň slouží i jako dodací doklad a doklad o záruce.
V případě, kdy Kupující zvolí způsob platby bezhotovostním bankovním převodem, je zaplacená částka zálohou na kupní cenu v plné výši.
Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.
Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ. Zboží je možné dodat prostřednictvím přepravce na vámi uvedenou doručovací adresu, nebo si jej můžete vyzvednout osobně po předchozí telefonické domluvě v sídle Prodávajícího (na adrese uvedené v čl. II. VOP). Způsob dodání vyberete na webovém rozhraní při objednávce zboží. Naše povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. V případě osobního převzetí je povinnost dodat zboží splněna okamžikem, kdy vám zboží předáme. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Pokud se výslovně nedohodneme jinak nebo nebude nabízeno jinak na webovém rozhraní, nabízíme možnost dodání zboží prostřednictvím přepravce/přepravců a za ceny uvedené v odst. 3 a 4 tohoto článku.
2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Zboží skladem připravíme k expedici obvykle do 2-3 pracovních dnů, u zboží na objednávku Vás o termínu expedice budeme mailem, případně telefonicky informovat, dodání zboží z Francie trvá dva až tři týdny. V případě platby převodem, se zboží odesílá do 3 pracovních dní po přijetí této platby na účet Prodávajícího (je-li zboží skladem). Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude Prodávající Kupujícího neprodleně kontaktovat. Při osobním odběru je termín převzetí dohodnut vždy individuálně.
3. NÁKLADY NA DOPRAVU. Výše ceny za dodání zboží závisí na vámi zvoleném způsobu platby. Přesáhne-li celková cena zboží v jedné objednávce částku 2500 Kč, je doprava zdarma. Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty, s.p., jako balík do ruky a dle zvoleného způsobu platby jsou ceny následující:
Česká pošta - Balík Do ruky:
– při platbě na dobírku v hotovosti: poštovné = 120 Kč, doběrečné = 40 Kč, celkem 160 Kč
– při platbě předem na bank. účet: poštovné = 120 Kč, celkem 120 Kč
Česká pošta - Balík do Balíkovny:- při platbě na dobírku v hotovosti: poštovné = 75 Kč, doběrečné 40 Kč, celkem 115 Kč- při platbě předem na bank. účet: poštovné =75 Kč.
Zboží je možné dodat prostřednictvím sítě výdejen Zásilkovna CZ pro Českou republiku a Zásilkovna SK pro Slovenskou republiku. Zákazník si při nákupu vybere pobočku na které si chce zásilku vyzvednout, prodávající zásilku na tuto pobočku dodá.
Zásilkovna CZ:
– při platbě na dobírku v hotovosti: poštovné = 70 Kč, doběrečné = 40 Kč, celkem 110 Kč
– při platbě předem na bank. účet: poštovné = 70 Kč, celkem 70 Kč

4. ZÁSILKY NA SLOVENSKO. Zboží je zasíláno také prostřednictvím České pošty, s.p., cena je dle aktuálního sazebníku České pošty, pro zásilky na Slovensko se neužije ustanovení o dopravě zdarma.. Kupní cenu, včetně poštovného (nákladů na dopravu) platí Kupující převodem na náš bankovní účet 2700940799/2010, s uvedením příslušného variabilního symbolu tak, jak je uvedeno v mailu zaslaném po objednání zboží na jeho mailový kontakt. Při zadávání platby zaškrtněte volbu, aby veškeré bankovní poplatky šly na váš účet. Zboží expedujeme do 3 pracovních dnů po připsání peněžních prostředků na náš účet, je-li skladem a doba dodání bývá cca 10 dní. Zboží na Slovensko lze dodat také prostřednictvím služby Zásilkovna.
Zásilkovna SK:
– při platbě na dobírku v hotovosti: poštovné = 85 Kč, doběrečné = 40 Kč, celkem 125 Kč
– při platbě předem na bank. účet: poštovné = 85 Kč, celkem 85 Kč
5. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zboží opakovaně a nebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.
6. Při převzetí zboží si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu zboží a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u dopravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zboží, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu.
7. V případě, že byste zboží bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (výše poplatku je 10kč/den, v případě zboží nad 5kg 20kč/den), jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.
8. Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji podmínky Dodání zboží a dopravy v samostatném dokumentu.

VI.
Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena jako distanční. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na info@kvetinyprozdravi.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde nebo online. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
2. Jako Kupující berete na vědomí, že ani spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (toto se týká zejména kosmetických přípravků prodávaných v našem eshopu, tak i většiny doplňků stravy).
3. Pokud jako Kupující odstoupíte od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nám předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle této smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, včetně všech součástí a příslušenstvím a případnými dárky, které jste spolu se zbožím od nás obdrželi , a je-li to možné, pak i v původním obalu. Doporučujeme vám zboží pojistit. Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.
4. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona vám vrátíme částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve než nám zboží předáte zpět a nebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.
5. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny a tedy v takovém případě bychom vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.
6. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé kupní ceny ani do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, máme právo od smlouvy odstoupit. Dále si vyhrazujeme právo od smlouvy odstoupit, pokud z důvodů nikoli na naší straně není již možné zboží dodat (přestalo se vyrábět, nelze jej již dovézt apod.). Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručíme. V případě, že jsme od vás obdrželi před naším odstoupením od smlouvy platbu, vrátíme vám ji do týdne od odstoupení od smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
7. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, kupní smlouvou a těmito VOP z důvodů v zákoně, smlouvě či VOP uvedených.
8. Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

VII.
Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Spotřebiteli dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží, není-li u konkrétního zboží záruka jiná (viz dále ustanovení o kosmetických přípravcích). Je-li zbožím věc podléhající rychlé zkáze, je na ní místo záruční doby vyznačena doba, po kterou lze věc použít (po tuto dobu je poskytována záruka za jakost). U kosmetických přípravků se záruka řídí symboly uvedenými na obalu produktu či přímo produktu samotném. Pro možnost uplatnění odpovědnosti Prodávajícího je nezbytné dodržet podmínky skladování a uchovávání zboží uvedené v jeho popisu či na obalu a není-li uvedeno jinak, pak uchovávat při teplotě v rozmezí 5-25°C. Zboží nesmí být vystaveno přímému slunci ani mrazu. Prodávající neodpovídá za vady na kvalitě způsobené nepřiměřeným skladováním. Většina surovin ve výrobcích je z přírodních látek, které mohou vykazovat v závislosti na počasí i jiných vlivech přirozené drobné odchylky v látkovém složení, chuťových, čichových či barevných kvalitách. Tyto drobné odchylky jsou přírodním jevem, nejsou známkou nedostatečné kvality výrobků a důvodem k reklamaci.
4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu věci za novou a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové věci bez vad nebo na výměnu součásti či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám novou věc bez vad dodat, vyměnit její součást nebo věc opravit, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím věci věděli, že věc má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu, neodpovídáme za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.
6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem na kontakty uvedené v čl. II. VOP. Reklamované zboží prosím doručte osobně, poštou či obdobným způsobem na naší adresu. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.
7. Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím dopravce, žádáme vás o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na info@kvetinyprozdravi.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VIII.
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@kvetinyprozdravi.cz.
2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. Oblast doplňků stravy dozoruje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v mailu potvrzujícím objednávku.
4. Tyto VOP jsou účinné od 1. září 2016

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( VOP ) obchodu KVĚTINY PRO ZDRAVÍ Ve VOP máte k dispozici všechny...

Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem