Ochrana osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu
1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.kvetinyprozdravi.cz a rovněž klienty a zájemci o zboží a služby provozovatele těchto webových stránek. Zákon o ochraně osobních údajů užívá pro osoby, kterých se poskytnuté osobní údaje týkají označení „subjekt údajů". Tento pojem bude proto v textu dokumentu používán pro veškeré osoby, které své osobní údaje provozovateli uvedeného webu poskytly.
2. Provozovatelem webových stránek www.kvetinyprozdravi.cz je společnost EF BHV, spol. s r.o., se sídlem Zbudovská 1001/14, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00, IČ: 61168327, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v odd. C, vl. 10192.
3. Účelem tohoto dokumentu je seznámit subjekty údajů s jejich právy a povinnostmi a především jim poskytnout srozumitelnou informaci o tom, jak bude s jimi poskytnutými údaji nakládáno.

II. Vymezení pojmů
1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Dle zákona je naše společnost správcem osobních údajů poskytnutých nám vámi, jako subjekty údajů. Kontaktovat nás můžete na uvedené adrese, mailu info@kvetinyprozdravi.cz nebo telefonu +420 724 245 973. Veškeré vaše dotazy a žádosti týkající se ochrany osobních údajů zodpovíme a vyřídíme obratem, v nejkratší možné době.
2. OSOBNÍ ÚDAJ. Je to jakákoli informace, která se týká určeného nebo určitelného subjektu údajů. Může to být například jméno a příjmení, může to být například i záznam z kamerového systému, na kterém je daná osoba rozeznatelná. V některých případech není zcela nesporné, zda se jedná o osobní údaj či nikoli. Proto uvádíme, že v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o ochraně osobních údajů zpracováváme veškeré údaje, které vyplní návštěvník webových stránek v objednávkovém formuláři a odešle je stisknutím příslušného tlačítka na náš mail nebo do registračního a objednávkového systému, tedy zejména jméno, příjmení či obchodní firmu, adresu, mailový kontakt, IČ a telefonní spojení.
3. SUBJEKT ÚDAJŮ. Tento pojem již byl částečně vysvětlen v čl. I. Subjektem údajů je pro účely ochrany osobních údajů fyzická osoba, které se týká konkrétní osobní údaj. Subjektem údajů tedy nejsou právnické osoby. Přesto se stejnou obezřetností přistupujeme i k údajům poskytnutým právnickými osobami resp. osobami za ně jednajícími.

III. Poskytnutí osobních údajů
1. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje, které sám subjekt údajů poskytne, a to zejména jejich vyplněním do některého z formulářů na webových stránkách.
2. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů znamená, že vám jejich poskytnutí neukládá žádný právní předpis. Povinným je tak pouze poskytnutí takových osobních údajů, které jsou nezbytné pro řádné pro vystavení účetních a daňových dokladů. Dále musíme upozornit, že bez vyplnění některých údajů (například kontaktních) by nemohly být některé služby řádně poskytnuty a z tohoto důvodu vás objednávkový systém (vázaný na formuláře na webových stránkách) bez jejich vyplnění nepustí k odeslání objednávky či provedení registrace.

IV. Účel zpracování osobních údajů
1. Osobní údaje poskytnuté při objednávce placeného produktu z webových stránek jsou zpracovávány za účelem splnění našich povinností vůči vám, tj. k dodání objednaného produktu a související komunikace, vystavování účetních a daňových dokladů, vyřizování reklamací a proto ke zpracování osobních údajů v těchto případech není podle zákona nutný souhlas subjektu údajů.
2. Stejně tak údaje vyplněné v jakémkoli (jiném než objednávkovém) registračním formuláři jsou zpracovávány za účelem zajištění zaslání příslušných vámi vybraných informaci nebo pro následné kontaktování za účelem potvrzení vašeho zájmu o předvybraný produkt. Ani v tomto případě k takovému zpracování (splnění naší povinnosti) není ze zákona nutný souhlas subjektů.
3. I bez souhlasu subjektu údajů lze v případě, že se jedná o našeho zákazníka/kupujícího, zasílat na subjektem sdělený mailový kontakt tzv. obchodní sdělení, tj. nabídku stejných či obdobných produktů. Protože si velmi vážíme vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje sdělujete a těší nás váš zájem o naše produkty, zavazujeme se vám mailem posílat pouze hodnotné informace a zajímavé nabídky služeb a produktů. K tomuto účelu budeme zpracovávat některé z vámi poskytnutých osobních údajů, konkrétně jméno a adresu a mailový kontakt a telefonní kontakt. Pokud byste se rozhodli, že nechcete tyto informace a nabídky dostávat, stačí, když nám to pro nabídky zasílané běžnou poštou dáte vědět písemně na naši adresu uvedenou v úvodu těchto pravidel. Pokud jde o nabídky a informace zasílané mailem, pak je postup ještě jednodušší, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení odběru ve spodní části mailu. Jen pro úplnost uvádíme, že obchodní sdělení zasílaná mailem se řídí pravidly uvedenými v zákoně č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti.

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v čl. IV. je podle zákona možné bez vašeho souhlasu, pokud jste od nás koupili některý z produktů, zjednodušeně, jste-li našimi zákazníky.

VI. Zpracování a ochrana osobních údajů
1. Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí správce, případně jeho zaměstnanci a správce zaručuje, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon.
2. Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzavřených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly. V obou případech jsou přijata i technickoorganizační opatření k zajištění ochrany před přístupem neoprávněných osob k údajům.

VII. Správnost osobních údajů a přístup subjektu údajů k informacím
1. Subjekt údajů je povinen poskytnout pouze pravdivé a správné údaje, a v případě, že dojde k jejich změně, tak změnu správci bez zbytečného odkladu oznámit. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů ji opravíme.
2. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že zpracování vašich osobních údajů provádíme v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, je vaším právem požádat nás o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo likvidace osobních údajů
3. Informace o konkrétním zpracování vašich osobních údajů vám obratem sdělíme, pokud o to požádáte.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.